wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Polityka prywatności
Nasze hity

Polityka prywatności

Polityka prywatności w Sklepie Internetowym www.weedow.pl

§ 1

Postanowienie wstępne

 

Kamil Jędrzejczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ERIZON Kamil Jędrzejczak z siedzibą w Zgierzu (95-100) przy ul. Aniołowskiej 4, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze; NIP: 7322072730, email: sklep@weedow.pl, zwany dalej „Sklepem Internetowym www.weedow.pl ”, wprowadza niniejszą Politykę prywatności, zwaną dalej „Polityką”.

 
§ 2

Definicje

Pojęcia używane w Polityce oznaczają:

   a. „Użytkownik” - internauta odwiedzający stronę internetową lub jej podstrony lub dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym www.weedow.pl;

   b. „RODO” - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 
§ 3

I. Dane osobowe
Administrator danych osobowych
 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Kamil Jędrzejczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ERIZON Kamil Jędrzejczak, którego szczegółowe dane zawarto w § 1 Polityki, zwany dalej „Sklepem Internetowym www.weedow.pl ” lub „Administratorem”.
§ 4

Jakie dane przetwarza Administrator

 

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika podawane przez niego:

    a. w zakładce Twój Koszyk na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.weedow.pl (Dane do wysyłki, Dane do faktury) w celu dokonania zamówienia towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.weedow.pl oraz uzyskania faktury na zamówione towary,

    b. w wiadomości e-mail skierowanej do Sklepu Internetowego www.weedow.pl lub telefonicznie w celu skontaktowania się ze Sklepem Internetowym www.weedow.pl za pośrednictwem adresu e-mail lub nr telefonu wskazanego na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.weedow.pl .

2. Podanie danych osobowych w każdym z powyżej wymienionych przypadków jest dobrowolne, z wyjątkiem sytuacji, gdy Sklepi Internetowy www.weedow.pl działa na podstawie przepisów prawa, które nakazują pobranie określonych danych osobowych np. w przypadku wystawiania przedsiębiorcom faktur VAT. Niepodanie danych
uniemożliwia złożenie zamówienia na towary oferowane w Sklepie Internetowym www.weedow.pl , otrzymanie przez Użytkownika odpowiedzi na zadane pytanie, czy prowadzenie współpracy handlowej ze Sklepem Internetowym www.weedow.pl .
§ 5

Zabezpieczenia danych osobowych

 

1. Wszelkie dane osobowe podane przez Użytkownik Administrator przetwarza w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim w RODO.

2. Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego www.weedow.pl .
§ 6

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych przez Sklepi Internetowy
www.weedow.pl

 
1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

 a. niezbędnym do zrealizowania zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym www.weedow.pl , w tym dostarczenia zamówionego towaru, a zatem w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów oferowanych w Sklepie Internetowym www.weedow.pl – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
  b. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, np. wystawienia faktury VAT czy dokonania rozliczeń podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  c. niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika lub rozwiązania sprawy przedstawionej e-mailem lub telefonicznie, jak również podejmowania kontaktu w ramach współpracy handlowej, czy dochodzenia należności Administratora przed sądem czy w drodze egzekucji komorniczej, gdyby okazało się to konieczne, które to cele są prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  d. statystycznych oraz archiwizacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) lub f) RODO.

 
§ 7

Odbiorcy danych

 

1. Sklep Internetowy www.weedow.pl może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 28 RODO, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

2. Administrator informuje, że odbiorcami przetwarzanych przez Sklep Internetowy www.weedow.pl danych osobowych mogą być: podmioty zapewniające hosting (przechowywanie) strony internetowej, dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie internetowej, biuro rachunkowo - księgowe, Poczta Polska, firmy kurierskie, firmy spedycyjne i transportowe, kancelarie prawne, firmy windykacyjne.

3. Sklep Internetowy  www.weedow.pl nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

§ 8

Okres przechowywania danych

 

 1. Dane osobowe Użytkowników w związku ze złożonymi zamówieniami w Sklepie Internetowym www.weedow.pl (zawartymi umowami sprzedaży) będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartych umów, w tym z tytułu rękojmi, lub do czasu upływu okresów przedawnienia wynikających z prawa podatkowego (zależy co nastąpi później).

 2.  Dane osobowe Użytkownika przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Użytkownika ze Sklepem Internetowym www.weedow.pl będą przetwarzane przez czas potrzebny do udzielenia odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy, ewentualnie, gdyby dane te były wykorzystywane przez Administratora do dochodzenia roszczeń lub obrony swoich praw – wówczas do czasu upływu przedawnienia roszczenia.
 
§ 9

Prawa przysługujące Użytkownikom
1. Użytkownik ma prawo:

        a. dostępu do swoich danych osobowych;
        b. do poprawienia (sprostowania) swoich danych osobowych,
        c. do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) danych osobowych,
        d. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
        e. do przenoszenia swoich danych, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Sklepu Internetowego www.weedow.pl .

2. Jeżeli Sklep Internetowy www.weedow.pl przetwarza dane osobowe Użytkownika w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes Użytkownik ma również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Użytkownik w sprzeciwie musi zatem wskazać dlaczego (z jakiego powodu) wnosi sprzeciw.

3. W celu skorzystania z praw, o których mowa w ust. 1 – 2, należy skontaktować się ze Sklepem Internetowy www.weedow.pl na adres pocztowy lub e-mailowy, wskazany w § 1 Polityki.

4. W razie dopuszczenia się naruszenia przez Administratora lub przetwarzania danych niezgodnie z zasadami ochrony danych osobowych Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/)

§ 10

Znaki towarowe


 
Wszelkie znaki towarowe w Sklepie Internetowym www.weedow.pl zostały użyte w celach informacyjnych i są własnością ich Właścicieli.

Przejdź do strony głównej

BLOG